دوره توسعه کسب و کار

اصلاح و رشـد مهارت های فردی و گروهی برای رسیدن به اهداف مشخص در حوزه ی کسب و کار و خانواده به کمک فرایند مشاوره و آموزش

دوره های افق شهر

افق شهر با نگاهی استراتژیک، به شما کمک خواهد کرد تا مهارت های فردی و گروهی خود را برای رسیدن به اهداف مشخص رشـد دهید؛ نقطه قوت افـق شـهر وجود تفکر سیستمی برای درک بهتر واقعیت های پیرامون یک مسئله در فرایند مشاوره و آموزش می باشد

دوره تولید محتوای استراتژیک

دوره تفـکر سیسـتمی

دوره اصول راه اندازی کسب و کار

دوره زیست مجازی کودک

درخواست مشاوره یا شرکت در دوره های آموزشی